Back to top

Egutera: llum basca per a la transició energètica

Irina Illa
11 gen. 2023

La cooperativa sorgida a Zumaia impulsa les primeres instal·lacions d’energia fotovoltaica amb l’objectiu d’abastir de fonts naturals i renovables el municipi guipuscoà i altres poblacions de l’entorn. 

“En tan sols una hora, el sol emet sobre la Terra la mateixa quantitat d’energia que consumeix tota la humanitat en un any. Per tant, parlem d’una font d’energia que, no només és neta i no contaminant; també és renovable i gratuïta”. Així ho indica l’informe previ a la construcció de la cooperativa Egutera, l’objectiu de la qual és obtenir més energia amb menys despesa econòmica sense malmetre el planeta a partir de l’energia solar fotovoltaica.

El sistema consisteix en la transformació en energia de la llum que rebem del sol mitjançant cèl·lules de silici, que produeixen corrent elèctric

El sistema que consisteix en l’aprofitament i transformació en energia de la llum que rebem del sol mitjançant cèl·lules de silici, que, amb el contacte amb la llum, produeixen corrent elèctric, altrament conegut com a efecte energètic fotovoltaic.

En el cas del País Basc, les dades parlen per si soles: entre els anys 2018, en què Egutera va iniciar l’activitat, i el 2019, el consum elèctric es va reduir un 2,2%. I quan als sectors, si bé aquests continuen en el mateix percentatge de consum -la indústria consumeix el 53%, el sector serveis el 22% i el sector domèstic el 17%-, la indústria va reduir el seu consum un 2,7% el 2019, i dins d’aquesta, la siderúrgia i fosa un 2,8%. Amb tot i aquesta disminució del consum, cal destacar que el cost va pujar una mitjana de 13,1% i del 12,9% entre 2018 i 2019 respectivament, malgrat que el consum de renovables va créixer el 15,4% i l’energia elèctrica el 0,9% durant el mateix període.

Horitzó 2030

Egutera es mou d’acord amb els objectius que estableix l’Agenda política-energètica 2030, on es contemplen diferents pautes. La primera d’elles és que l’estalvi entre els anys 2016 i 2030 d’energia primària, que suposa 1.250.000 *tep d’aprofitament, ha d’implicar mantenir el nivell de demanda de 2015 i millorar la intensitat energètica en un 33%, mentre que, la segona qüestió, demana potenciar l’ús de les energies renovables en el consum final del 126% per a aconseguir el 2030 un total de 966.000 *tep d’aprofitament, cosa que significa una quota de renovables del 21%.

L’Agenda exigeix a les administracions que redueixin el consum energètic de les seves instal·lacions en un 25% en un marge de deu anys

En tercer lloc, l’Agenda exigeix a les administracions que redueixin el consum energètic de les seves instal·lacions en un 25% en un marge de deu anys, fet que implicarà que incorporin equipaments d’aprofitament d’energies renovables en el 25% dels seus edificis i vehicles alternatius al parc mòbil i en les flotes de servei públic.

Seguidament, l’Agenda fixa l’augment de la participació de la cogeneració d’energies  renovables per a la generació d’energia elèctrica, de manera que passin a formar part, en conjunt, d’un 20% el 2015 fins a assolir el 40% en 2030. Així ho estipula la cinquena fita.

I, quan al sisè i setè objectiu, planteja la necessitat de potenciar la competitivitat de la xarxa d’empreses i agents científics tecnològics bascos del sector energètic. Un repte pel qual insta a impulsar 9 àrees prioritàries de recerca i desenvolupament tecnològic i industrial en el camp energètic; en línia, doncs, amb l’Estratègia RIS3 d’especialització intel·ligent d’Euskadi. Aconseguir-ho permetria mitigar el canvi climàtic mitjançant la reducció de 3 *Mt de CO2. Com a exemple embrionari d’això, cal citar la instal·lació solar fotovoltaica que s’està impulsant en el municipi guipuscoà de Zumaia, la qual ja compleix els objectius 2, 5, 6 i 7 marcats en el Pla Euskadi 3E2030.

Paràmetres a l'alça

El procés d’Egutera no sols està compromès amb l’Agenda 2030. També va alineat amb el Protocol de Kyoto, pensat per construir instal·lacions energètiques no contaminants, amables amb el medi ambient i que tinguin l’emissió del mix elèctric el més baix possible. Cal entendre el mix elèctric com el valor que expressa les emissions de CO2 associades a la generació de l’electricitat. Per tant, com menor sigui el mix, major és la contribució de fonts energètiques d’origen renovable o baixes en carboni.

La cooperativa ja treballa per obtenir el segell *GdO, que l'acredita haver obtingut energia elèctrica partir de fonts renovables i cogeneració d’alta eficiència

També la cooperativa està treballant per obtenir La Garantia d’Origen i Etiquetatge de l’Electricitat (*GdO), una acreditació expedida per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (*CNMC) que reconeix el fet que, en un període determinat, s’ha obtingut energia elèctrica -mesurada en *MWh- partir de fonts renovables i cogeneració d’alta eficiència.

Finalment, pel que fa a les dimensions per construir un terreny, a partir de les quals es fa un estudi del sòl, la terra, l’aigua i la vegetació, Egutera preveu respectar els criteris que es fixen per impedir qualsevol impacte visual o perjudici respecte a l’harmonia paisatgística. D’acord amb això, les seves instal·lacions estaran en línia amb la transició energètica i podran replicar-se en altres territoris.

UN PROJECTE EN TRANSICIÓ

Egutera ha creat una planta de panels solars en una hectàrea que es troba ubicada a la part posterior de la fàbrica de Siemens, a Ekiola. El projecte, que permetrà als zumarraies generar i consumir la seva mateixa energia, ha implicat una inversió inicial de 60.000 euros, l’equivalent a 25 anys de lloguer de la parcel·la de construcció.

Per tirar endavant la instal·lació, la cooperativa ha aconseguit la implicació de 500 persones, gràcies a les quals s’ha llençat una campanya de prematriculació on es poden inscriure famílies, particulars i empreses. Els socis hauran de realitzar una inversió d’inici i, a posteriori, l’abonament oscil·larà entre els 30 i els 40 euros mensuals, segons cada cas. Això sí, Egutera dona preferència al veïnat, les activitats comercials, l’hostaleria i altres serveis de Zumaia.

El projecte Ekiola neix amb l’ambició de canviar la relació entre l’energia i les persones a través d’un model de consum que, tal com expliquen a la web, aspira que i concorrin altres municipis.

Amb tot, la cooperativa pretén ampliar el nombre de béns i serveis i fer-ho cada cop a un preu més accessible, la qual cosa també farà possible que els socis recuperin la seva inversió a mitjà o llarg termini. Es tracta d’assolir el cercle perfecte: pagant menys per consumir una energia més eficient i respectuosa amb el medi ambient.

Autoria: 
Irina Illa