Back to top

Deu raons per fer-se cooperativista de treball

Redacció
1 maig 2017
raons_cooperativisme|nexe35_1

Per què som cooperativistes? Què ens impulsa a tirar endavant amb una cooperativa de treball? Com podem engrescar altres persones en l'aventura del cooperativisme? En aquest article trobareu resumits en deu punts tots aquells avantatges que comporta aquesta organització per damunt de les altres, tant des del punt de vista personal com col·lectiu.

1. Treballes per a tu i els teus companys

La cooperativa està al servei de les persones, no del capital. La cooperativa de treball és una empresa que és propietat de les persones que hi treballen, constituïdes com a sòcies. Per tant, si tu i els teus companys us constituïu en cooperativa, els fruits del vostre treball retornaran íntegrament a vosaltres mateixos. Un cop tancat cada exercici, reunits en assemblea general de socis, vosaltres decidireu la destinació que doneu als excedents, dins del marc que estableixen la Llei de cooperatives i els estatuts de la vostra entitat.

2. Vosaltres gestioneu l’empresa

Les cooperatives són empreses independents de qualsevol altra empresa o de l’administració, i són gestionades democràticament per les persones sòcies, que participen sota el principi d’una persona un vot en la fixació de les seves polítiques, la presa de decisions i l’elecció dels òrgans de govern.

L’organització cooperativa ofereix un camp molt ampli per posar en pràctica l’autogestió, ja que facilita que les persones sòcies estiguin permanent informades del projecte, prenguin decisions amb coneixement de causa i els representants rendeixin comptes davant la resta de socis i sòcies.

No és casualitat que cada cop més empreses mercantils i persones autònomes es transformin en cooperativa: ho consideren com una oportunitat d’implicar les persones treballadores en el projecte empresarial, de compartir responsabilitats i riscos, i de donar a l’organització un funcionament més participatiu i engrescador.

3. Guanyes un lloc de treball més estable

Quan una persona es fa sòcia d’una cooperativa, es converteix automàticament en copropietària de l’empresa, amb una relació societària i laboral de caràcter estable. A més, les cooperatives practiquen valors com la solidaritat i el suport mutu, la qual cosa fa que una cooperativa de treball que travessi un període de crisi acostumi a afrontar-la amb un joc de mesures que, en l’àmbit laboral, passaran abans per abaixar-se el sou o repartir-se la feina, que per acomiadar cap soci.

Les dades més recents confirmen que les cooperatives catalanes estan recuperant els nivells d’ocupació d’abans de 2008, creen majoritàriament llocs de treball indefinits i afavoreixen la incorporació de la dona al món laboral en condicions d’igualtat.

4. Vosaltres us autoreguleu la feina

Les persones sòcies tenen la llibertat de fixar horaris, retribucions, vacances, excedències, règim disciplinari, etc., unes normes que s’acostumen a regular en els Estatuts o en un reglament de règim intern, aprovats ambdós per una majoria qualificada de l’assemblea general. Aquest marc normatiu permet organitzar de manera flexible aspectes essencials per a la sostenibilitat d’un projecte, com ara la conciliació entre la vida laboral i la vida personal dels socis i sòcies.

D’altra banda, les persones sòcies d’una cooperativa de treball trien col•lectivament el règim d’afiliació a la Seguretat Social que més bé s’adapta a les seves necessitats i possibilitats, que pot ser el règim general o bé el règim d’autònoms.

5. Les administracions concedeixen avantatges a les cooperatives

No són de bon tros suficients, però les cooperatives es beneficien d’alguns avantatges legals. La Llei de règim fiscal de les cooperatives regula dos nivells de protecció, les cooperatives protegides i les especialment protegides, cada un amb una sèrie de beneficis fiscals, així com aspectes relacionats amb l'impost de societats, les retencions dels socis, etc.

A més, en el moment de constituir-se, la cooperativa està exempta de pagar l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), i gaudeix d’una bonificació en els aranzels notarials del 50%. Així mateix, la Generalitat atorga ajuts per a la incorporació de persones sòcies, inversions, assessorament, intercooperació i altres iniciatives.

Finalment, un dels obstacles més freqüents en la creació d’una cooperativa és la dificultat d’aportar el capital inicial necessari per a l’activitat. Per ajudar a superar-ho, posat que es compleixin alguns requisits, la llei permet capitalitzar tot l’atur, una suma que passa a formar part del capital social de la cooperativa o de les aportacions voluntàries. Hi ha tres modalitats diferents de capitalització: un pagament únic, un pagament mensual de les quotes de la Seguretat Social o bé una combinació d’aquestes dues.

 

 

6. Teniu un entorn cooperatiu que us donarà suport

Un dels trets distintius del cooperativisme és la capacitat de les seves empreses i persones per cooperar entre elles, compartint recursos, oferint productes conjunts, creant cooperatives de segon grau i grups empresarials cooperatius, participant en federacions i xarxes, etc.

Entitats com Aposta, Escola de Cooperativisme; la Fundació Seira, i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ajuden les cooperatives en aspectes tan importants com la formació, la recerca de finançament o la resolució de dubtes legals.

L’ecosistema cooperatiu s’amplia, d’una banda, amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que integra totes les federacions catalanes de cooperatives, i de l’altra amb entitats com la Fundació Roca i Galés o la Xarxa d’Economia Solidària.

7. Treballar en una cooperativa t’ajuda a créixer com a persona

El treball en equip, la presa compartida de moltes decisions i l’assumpció de responsabilitats, característiques pròpies d’una cooperativa de treball, ens ajuden a desenvolupar-nos com a persones. A més, en una cooperativa l’educació és una prioritat, tant en la seva dimensió professional com en la seva dimensió ètica i societària. Fins i tot la mateixa llei estableix que totes les cooperatives han de destinar una part dels seus excedents a activitats formatives per als seus socis i treballadors. Són els anomenats Fons d’Educació i Promoció Cooperativa.

8. Formes part d’un tipus d’empresa cada dia més estès i reconegut

Hi ha 800.000 cooperatives arreu del món i uns 250 milions de persones treballant en cooperatives. A Catalunya en són prop de 5.000, de les quals unes 3.500 són cooperatives de treball. Les cooperatives de treball catalanes operen en tots el sectors d’activitat, incloent-hi sectors emergents com ara els serveis d’atenció a les persones, els serveis ambientals, la gestió del coneixement, enginyeries, telecomunicacions, etc.

La capacitat que té el moviment cooperatiu per generar ocupació i respondre a les necessitats socials ha fet que cada cop més persones considerin el cooperativisme com una peça clau per avançar cap a un sistema econòmic més just i democràtic. El cooperativisme atreu l’atenció d’acadèmics i personalitats de diferents ideologies perquè, en definitiva, és percebut com una part de la solució a les múltiples crisis que patim com a societat, les crisis econòmica, ecològica, de valors...

9. Si vols, pots ser cooperativista també fora de la feina, participant en cooperatives de consum, de crèdit, d’ensenyament, etc.

Actualment, podem resoldre moltes necessitats de forma cooperativa. Podem dipositar els nostres estalvis en una cooperativa de crèdit o de serveis financers; podem matricular els nostres fills i filles en una cooperativa d’ensenyament; podem adquirir productes agroecològics i llibres, contractar la llum o els serveis de telefonia mòbil a través de cooperatives de consum, etc. Hi ha tot un món cooperatiu per descobrir i està més a prop nostre del que ens imaginem.

10. Treballant en una cooperativa pots deixar el món una mica millor de com l’has trobat

Les cooperatives creen ocupació estable, redistribueixen millor la riquesa, presten amb més eficàcia serveis socials, preserven el medi natural, cohesionen l’entorn rural, permeten l’accés al crèdit i ofereixen productes de més qualitat tant a persones sòcies com a tercers. Són, a més, escoles de democràcia, de solidaritat, d’implicació i de responsabilitat social, de ciutadania activa en definitiva. Creant o treballant en una cooperativa, tu també contribueixes a fer un món millor.

Autoria: 
Redacció