Back to top

10 mesures per cooperativitzar els municipis

Redacció
6 març 2020
P35
Responent als reptes de la crisi econòmica i a les potencialitats de nous sectors socials, culturals i econòmics emergents, a Catalunya s’ha produït en els darrers anys una nova onada de polítiques públiques de foment del cooperativisme i del conjunt de l’economia social i solidària (ESS). Tant en l’àmbit local com català, les administracions han apostat per intensificar les mesures de foment i promoció d’un tipus d’iniciatives socioeconòmiques basades en la propietat col·lectiva, la gestió democràtica, la limitació del lucre, l’arrelament territorial i el servei al bé comú. Des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), encoratgem aquesta voluntat que, entre d’altres, té com a resultat l’increment del nombre de cooperatives constituïdes anualment, i animem a la seva consolidació, avaluació i continuïtat més enllà de cicles polítics conjunturals.

Des de les administracions locals ja s’entén el cooperativisme i l’economia social i solidària com a agents imprescindibles de democratització econòmica municipal i desenvolupament local transformador, a partir de la concertació pública-cooperativa-comunitària. Des de la Federació de Cooperatives de Treball ens comprometem, en la mesura de les nostres possibilitats, a participar amb altres actors econòmics (públics i privats, empresarials i comunitaris, polítics i sindicals, productius i reproductius) per coproduir, implementar i avaluar les polítiques municipals per una nova economia plural transformadora.
Proposem 10 mesures per cooperativitzar els municipis en forma de propostes concretes que vehiculin la nostra col·laboració.

1. Cooperativisme: actor socioeconòmic per una economia plural

 • Incorporar el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària als espais de decisió de la política econòmica local.
 • Crear consells municipals d’economia social i solidària o grups de treball on el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi i avaluï polítiques públiques de promoció cooperativa i generi propostes de transició econòmica i ecològica del conjunt de l’economia local.

2. Promoció econòmica amb accent cooperatiu

 • Introduir l’opció de l’empresa cooperativa de forma transversal a les propostes formatives o als recursos de les agències de promoció econòmica local, dotant-les de pressupostos per a la creació d’empreses cooperatives i per a la sensibilització respecte al cooperativisme de prescriptores, gestories i assessories, col·legis professionals o personal de l’Administració dedicat a la creació d’empresa.
 • Facilitar eines, programes i ajuts econòmics específics per a aquells sectors socials amb més dificultats per accedir a la creació de cooperatives i a la incorporació de persones sòcies, específicament persones migrades, joves menors de 25 anys, dones i majors de 45 anys.

3. Equipaments municipals de gestió cooperativa i comunitària

 • Cedir a les cooperatives del territori la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits per a la transformació d’aliments, laboratoris tecnològics, espais de cotreball i oficines d’acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives en els equipaments de promoció econòmica.
 • Ampliar la cessió d’ús i la gestió cooperativa i comunitària a altres modalitats com espais-test, bancs de terres, naus industrials o sòl periurbà. Constituir un dret de superfície per part dels municipis en favor de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús, sense ànim de lucre, i que les taxes municipals reconeguin la seva funció social.

4. Desenvolupament local cooperatiu i finances ètiques

 • Promoure la complicitat de les finances cooperatives, ètiques i solidàries, mitjançant fons locals i instruments que millorin l’accés al finançament i a la capitalització de les cooperatives per a projectes d’impacte i transformació social.
 • Articular suport municipal perquè les cooperatives puguin accedir a subvencions i ajuts proposats des de diferents àmbits, des del local fins al de la Unió Europea.

5. Continuïtat empresarial cooperativa i foment de la intercooperació

 • Promoure ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives i eliminar els obstacles que enfronten els processos de reconversió empresarial i relleu generacional per crear cooperatives. Específicament, crear un fons de garantia i recursos formatius i d’acompanyament per donar suport a les empreses en concurs de creditors amb voluntat de continuïtat sota el model cooperatiu.
 • Facilitar suport tècnic i econòmic a projectes que cerquin l’articulació i la intercooperació del cooperativisme local, tant en l’àmbit territorial (ecosistemes cooperatius locals, pols cooperatius) com sectorial, amb l’articulació de cadenes productives solidàries en sectors com l’alimentació, la cultura, les energies renovables o la mobilitat i logística sostenible.

6. Compra pública responsable i concertació publicosocial

 • Impulsar la compra pública socialment responsable que prioritzi les empreses cooperatives.
 • Pel que fa als serveis públics municipals, especialment aquells relacionats amb l’atenció a les persones, prioritzar la concertació publicosocial entre l’administració local i les cooperatives d’iniciativa social.
 • Impulsar la municipalització de serveis públics i cedir-ne la gestió a cooperatives, com per exemple, el subministrament d’aigua.

7. Accés a l’economia local, suport a la digitalització

 • Donar suport a l’organització de fires locals i comarcals d’economia social i solidària.
 • Introduir cooperatives en la dinamització dels mercats municipals.
 • Obrir els baixos comercials de protecció oficial per a empreses de l’economia social i solidària.
 • Cooperativitzar l’oferta turística.
 • Donar suport a la creació de plataformes digitals cooperatives.

8. Foment del cooperativisme en l’àmbit educatiu

 • Fomentar l’aprenentatge del cooperativisme a l’educació primària i secundària, mitjançant la creació de cooperatives d’alumnes i altres recursos promoguts pel moviment cooperatiu.
 • Consolidar i ampliar els postgraus i programes universitaris d’economia social i solidària, obrint borses municipals de beques per a estudiants per fomentar-ne la participació.
 • Afavorir la relació de l’ensenyament superior amb les empreses cooperatives per transferir coneixements als agents relacionats amb aquestes dos àmbits a partir de programes de pràctiques i borsa de treball, entre d’altres.

9. Recerca i desenvolupament cooperatiu

 • Impulsar l’R+DCoop des dels municipis catalans, juntament amb empreses cooperatives, federacions, ateneus cooperatius i centres de recerca socials i universitaris, per tal de promoure intercanvis entre iniciatives cooperatives locals de diferents territoris, tant d’àmbit nacional com internacional, que generin coneixement compartit.

10. Economia feminista i democratització de les cures

 • Donar suport a programes per impulsar l’equitat de gènere, la creació de plans d’igualtat i el suport a la sostenibilitat col·lectiva des de la perspectiva de l’economia feminista.
 • Impulsar la creació de cooperatives integrals de treballadores proveïdores (dones i homes) i persones usuàries o consumidores de cures.
Autoria: 
Redacció
Etiquetes: