Back to top

Diccionari

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ff

Quan una cooperativa decideix obtenir recursos demanant-los a un tercer, ja sigui una entitat financera, una cooperativa de serveis financers o qualsevol altra mena de persona o entitat, és habitual que qui deixa els diners vulgui tenir una garantia del cobrament del deute.

Un exemple d’aquesta garantia és l’aval mancomunat, que darrerament ha donat suport a moltes operacions d’aquesta naturalesa.

En realitat la figura jurídica a què ens referim és la fiança per la qual algú s’obliga a pagar o complir per un tercer en el cas que aquest no ho faci. Aquest contracte serà mercantil, quan l’obligació fiançada sigui mercantil, encara que el fiador no sigui comercial. Aquest aspecte és rellevant perquè, en cas de conflicte, la resolució es veurà en seu civil o en seu mercantil.

La fiança consisteix en un contracte bilateral entre el fiador i el creditor en el que no és necessari el consentiment del deutor fiançat. Pot ser gratuït o retribuït i s’ha de donar per escrit.

Pel que fa a la relació entre el fiador i el creditor, en cas de demanda, el primer es pot acollir al benefici d’excussió per mitjà del qual no estarà obligat a pagar si el deutor fiançat té béns suficients. En aquest supòsit, el fiador els haurà d’indicar al creditor.

Quan els fiadors són diversos, el cas de l’aval mancomunat a què fèiem referència, cada un d’ells, tret de pacte en contra, té el benefici de divisió, per mitjà del qual només respondrà d’una part. Si no s’indica una altra cosa, aquestes parts seran iguals per a tots els cofiadors.

Aquests dos beneficis es perden si el fiador s’obliga expressament de forma solidària. Cal destacar, també, que el fiador que paga l’obligació fiançada se subroga com a nou creditor en els drets que tenia contra el deutor fiançat.

Pp

Quan es diu que una empresa està fortament palanquejada acostumem a entendre que utilitza gran quantitat de finançament extern. En altres paraules: que està molt endeutada. Però, a més a més, el terme palanquejament pot estar indicant alguna cosa més. Arquimedes, al voltant de l’any 340, va deixar escrita la famosa frase: “Doneu-me un punt de suport, i mouré el món” per referir-se a l’efecte de la palanca, és a dir: aquell petit esforç es podria multiplicar fins a desplaçar el planeta si la palanca fos prou llarga i el punt de suport estigués situat a la distància adequada. De manera semblant, el finançament extern, multiplica la rendibilitat dels fons propis o d’una inversió quan parlem del palanquejament financer, i els costos fixos fan el mateix amb el resultat d’explotació quan parlem del palanquejament operatiu.

Palanquejament financer

L’efecte palanca es pot observar en l’exemple següent. Suposem que es disposa d’una quantitat de 20.000 euros i es decideix comprar renda variable. Al cap de l’any, aquesta inversió ha donat una rendibilitat del 20%, de manera que es venen les accions i s’obtenen 24.000 euros. El guany és de 4.000 euros i la rendibilitat obtinguda ha estat de 4.000/20.000 = 20%.

Ara plantegem l’operació d’una altra manera. En lloc de comprar les accions utilitzant els 20.000 euros, només s’inverteix la meitat i els restants 10.000 euros es financen amb un préstec que té un cost del 8% anual. Al cap de l’any es venen les accions i s’obtenen 24.000 euros. Es tornen al banc els 10.800 euros, el préstec i els interessos, de manera que queden 13.200 euros. Així s’han obtingut 3.200 euros per una inversió de 10.000 i la rendibilitat s’ha enfilat fins al 32%, dotze punts per sobre de la rendibilitat que s’obtenia invertint els 20.000 euros. Si amb els altres 10.000 s’hagués fet simultàniament una operació semblant, el guany hauria estat de 6.400 euros i la rendibilitat obtinguda pels 20.000 euros, hauria estat del 64%.

El paral·lelisme amb l’efecte bombolla és més que evident. L’efecte multiplicador actua, però, de la mateixa manera sobre beneficis i pèrdues: si cau el valor de les accions, l’empresa no podrà tornar el crèdit, amb les conseqüències que això pot comportar.

Palanquejament operatiu

Dir que una empresa està fortament palanquejada operativament vol dir que gran part dels processos necessaris per produir els béns o els serveis que posa al mercat estan internalitzats, és a dir, formen part dels seus costos fixos.

En aquest cas, la palanca actua de la manera següent. Suposem dues empreses que fabriquen i venen productes semblants. Els costos totals, per al mateix volum de producció, també són similars, però la seva estructura difereix. L’empresa V té molts costos variables i poc fixos, i l’empresa F, a l’inrevés. Si les dues experimenten un increment en les vendes, F obtindrà un resultat d’explotació més gran que V.

De la mateixa manera, el mateix descens en les vendes afectarà més el resultat de F que el de V.

Des de la lògica capitalista, que entén l’empresa com una inversió feta pels seus accionistes, existeix un incentiu poderós cap al palanquejament, perquè, utilitzant finançament extern, multipliquem la rendibilitat. Això, sempre que obtinguem resultats positius que hauran de cobrir, a més, el cost del finançament utilitzat. Si no, el que es veurà multiplicat seran les pèrdues.

Des de l’òptica de l’empresa cooperativa, la rendibilitat de les aportacions al capital no és ni tan sols un objectiu. Tindrà sentit, doncs, analitzar quina és la combinació òptima de capital propi i finançament extern per assegurar el millor desenvolupament de l’activitat, l’estructura de costos, la inversió necessària, la dimensió, etc.